Vereia

Правила и условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “ЧУДЕН КЪСМЕТ ОТ ВЕРЕЯ ЗА ТЕБ“ НА ОМК ЕАД

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Чуден късмет от Верея за теб“ (наричана за краткост по-долу "ИГРАТА") е организирана от Обединена Млечна Компания ЕАД, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав №3 (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА"). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Дигитална агенция „УОТ ИФ“.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://igra.vereia.bg  за целия период на играта.

2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: https://igra.vereia.bg

2.4. С участието си в играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.

 

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с регистриран профил във Facebook.

3.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА - Обединена Млечна Компания ЕАД, на “УОТ ИФ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

 

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 16.01.2019 г. и продължава до 23:59:59ч на 30.01.2019 г. Всяко участие, съгласно механизма на играта по т. 7, след изтичане на този период няма да бъде валидно.

 

Част 5. НАГРАДИ

5.1. Участвайки в настоящата игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

·         Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. от магазини Technopolis  

·         Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. от магазини Sport Depot  

·         Общо 6 бр. ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. от магазини Kaufland

МАЛКИ НАГРАДИ:

·         Общо 30 бр. брандирани чаши с лого Верея

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Играта се организира в Интернет, в приложение, собственост на Организатора, намиращо се на адрес: https://igra.vereia.bg

6.2. За да се включи участник в играта, той трябва да се логне в приложението с профила си във Facebook и да изтегли виртуален късмет. За да се включи в томболата за голяма награда, участникът трябва да изтегли късмет, на който е описано участие в томбола.

Ако участник изтегли късмет, на който е упоменато, че печели малка награда, трябва да въведе данните си за контакт, за да може да получи наградата си. Всеки участник има право да се включи в играта с до 3 участия на ден.

6.3. Всички печеливши ще се обявят на страницата в секция "Спечелили" на 01.02.2019 г.

 

Част 7. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите за съответните награди се извършва на принципа на случаен избор с ползването на специална компютърна програма. Организаторът няма да ползва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно теглене на печелившите.

7.2. При възникване на технически проблеми в интернет страницата https://igra.vereia.bg, обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

7.3. В томболата участват всички потребители, които са се включили, спазвайки механизма на участие в Промоцията, описан в т. 6 по-горе.

7.4.  Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на играта не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на играта.

7.5. Наградата ще бъде доставена по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на имейл на igra@vereia.bg следните данни за куриер: три имена, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

7.6. Регистрацията на участник в играта ще се счита за невалидна, ако имената, подадени от него при предоставяне на данни, не съвпадат с тези от личната му карта.

7.7. При получаване на наградите печелившите са длъжни да удостоверят с документ, че имат навършени 14 години към 16.01.2019 г.

7.8. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

 

Част 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по част 7, се считат за невалидни.

8.2. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на наградите по част 7.

8.3. Организаторът на промоцията е прехвърлил отговорността за качеството на наградите върху куриерската фирма, обслужваща играта.

8.4. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

8.5. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Спорт Депо, Технополис България или Кауфланд България.

 

Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

 

Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10.2. Организаторът на играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на https://igra.vereia.bg

10.3. Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване на Играта.

 

Част 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Доброволното предоставяне на лични данни (пр. имена, валиден имейл адрес, телефон, снимка, данни по лична карта като ЕГН, постоянен адрес, номер на лична карта и др.) от страна на участниците за целите на промоцията "Чуден късмет от Верея за теб" и предоставянето на достъп до информацията, съдържаща се в потребителския им профил във Facebook (www.facebook.com), e необходимо условие за участие в играта. Участието в играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на регистрираните участници в играта са гарантирани от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").

11.2. Организатирът ОМК ЕАД е регистриран администратор на лични данни в съответствие със ЗЗЛД. Организаторът обработва лични данни във връзка с настоящата игра. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на: (i) ОМК ЕАД, (iі) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, включително но не само на Дигитална агенция „Уот Иф“, както и (iii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

11.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

11.4. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Промоцията с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.

11.5. В съответствие със ЗЗЛД участниците в играта имат право:

 

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

 

11.6. За да упражни правата си по т. 11.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – гр. София, бул. Цариградско шосе 40, ОМК писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

11.7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на Промоцията „Чуден късмет от Верея за теб” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора ОМК ЕАД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 11.2 по-горе. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат използвани от ОМК ЕАД и за други рекламни кампании и промоции на Верея.

11.8. С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

 

Част 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата, се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

 

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате интернет сайта https://igra.vereia.bg  и участвате в кампанията “Чуден късмет от Верея за теб“ на марка Верея и не важи за други сайтове или услуги, които притежаваме или контролираме.

 

За да спазим изискванията на приложимото законодателство следва да ви уведомим, че  настоящата кампания се реализира с цел получаване на вашето съгласие за ползване на вашите контакти за маркетингови цели. За да бъде възможна тази кампания, ние сме предвидили получаването на съгласие за ползване на данните ви за контакт след приключване на кампанията. Участието ви в кампанията не е задължително и ние няма да откажем да предоставим други продукти или услуги с марката Верея , ако не участвате в тази кампания и не дадете съгласието си за ползване на контактите ви за маркетингови цели.

КОИ СМЕ НИЕ

 

Настоящата кампания е по поръчка на „OMK“ EАД с организатор „УОТ ИФ“ ООД. Организаторът в качеството на aдминистратор на лични данни е „УОТ ИФ“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, email: info@whatif.bg , тел.: 02439 0830.

Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg , тел.: 024390830

По всички въпроси, свързани със защитата на вашите лични данни, можете да се обръщате към Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора.

 

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да участвате в нашите кампании и за да може ние постоянно да подобряваме и развиваме нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Личните са данните, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

 

Ние събираме някои лични данни, за да направим възможно осъществяването на настоящата кампания и за предоставяне на подобни услуги и организиране на подобни кампании и в бъдеще.

Във всички случаи обработваме личните данни само по законоустановени начини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин личните данни, които сме получили. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на съответните услуги или осъществяване на дадени дейности, но само по начините, които са изрично описани по-долу.

 

Ето кои лични данни събираме и за какво са ни необходими те:

Фейсбук профил, включващ потребителско име, адрес на електронна поща и снимка от Фейсбук профил – без да ни предоставите достъп до този профил и информация, ние няма да имаме възможност да установим кой участва в кампанията и няма да имаме възможност да ви разпознаем или да ви предоставим награда. Чрез този профил идентифицираме надеждно участниците и предотвратяваме злоупотреби, като участие на едно лице неограничен брой пъти чрез въвеждане на различни данни или на невалидни данни или чрез програми за манипулиране на системите ни. Следва да имате предвид, че Фейсбук профилът ви се администрира от трето лице и при интеграцията на този профил и информацията в него, ние сме длъжни да се съобразяваме с правилата на това трето лице, включително и по отношение на политиката за защита на личните данни, свързана с използването на Фейсбук профила ви. Повече информация относно политиките за поверителност на Фейсбук, можете да намерите в настройките на вашия Фейсбук профил.
 

Актуални имена, адрес на електронна поща, телефона и адрес – тъй като понякога Фейсбук профилите съдържат данни, които не отговарят на личните данни, ние молим участниците да ни предоставят актуалните си данни, за да можем да ги идентифицираме, да се свържем с тях по време на кампанията за целите на самата кампания, да отговаряме на въпроси, запитвания и искания, както и да пре/доставим наградите, които можете да спечелите в рамките на кампанията. Без тези данни няма да сме в състояние да изпълним поетите към вас ангажименти или да ви предоставим важна за реализацията на кампанията информация.
 

ЕГН – имаме нужда от вашия единен граждански номер, само ако сме ви предоставили награда на стойност над 100 лв. или при други условия, изискуеми от закон, с цел осчетоводяване и надлежно деклариране от ваша страна на получените награди в съответствие с изискванията на приложимото данъчно законодателство. Без ЕГН няма да можем да изготвим и да ви предоставим съответните документи, необходими за посочените цели.
 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЛЕД КАМПАНИЯТА

 

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и контактите ви във Фейсбук, за да ви изпращаме информация за други кампании, услуги, промоции, отстъпки, бонуси и предложения с марката Верея, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация, което можете да оттегляте по всяко време.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем поръчката или ползването на продукти и услуги с марката Верея, ако не ни го предоставите.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо или електронна поща на посочените по-горе адреси.

 

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

 

Ние обработваме и използваме само данни, които са ни предоставени доброволно от самите лица. Това означава, че всеки участник в настоящата кампания носи лична отговорност да не предоставя данни на трети лица без тяхно знание, съгласие и/или в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали ни предоставяте верни данни или данни на трети лица с тяхно знание/съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни се съхраняват в бази данни, структурирани и защитени в съответствие с всички постижения на съвременните технологии. Те са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализация на кампанията. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Всички ангажирани лица са задължени и носят отговорност по силата на договор да обработва личните данни при спазване на всички правила за законосъобразност, поверителност, високи етични стандарти и подходящото минимизирано използване на данните.


ДОСТЪП ДО ДАННИ

 

Когато използвате Гугъл и Фейсбук профила си, може да се активират някои специфични функции на Гугъл и Фейсбук, като например Google AdWords Pixel и Facebook Pixel, чрез които Гугъл и Фейсбук платформите получават информация, че сте посетили сайта на кампанията. В рамките на тези инструменти ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Гугъл и Фейсбук платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на съответната платформа, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им. Чрез контролните панели на вашите профили в съответната платформа можете да направите и съответните настройки за управление на поверителността и защитата на личните ви данни, включително по отношение на управлението на данните и информацията, които тези администратори получават от нас, тъй като след предаването на данните ние нямаме възможност да упражняваме пълен контрол над обработването на данните, включително тяхното изтриване.

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

 

Участници в тази кампания могат да бъдат само лица над 18-годишна възраст.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

 

Данните, събрани в рамките на кампанията, ще бъдат заличени незабавно след нейното приключване и изпълнение на всички дейности, свързани с кампанията, включително пре/доставяне на наградите. Очакваме, че това ще стане в срок до 60 дни след края на кампанията. След приключване на кампанията личните данни, събрани в рамките на кампанията, се заличават по предвидения от закона ред и повече не се съхраняват, обработват за каквито и да е цели или предоставят на трети страни, освен ако не сте дали съгласие за получаване на съобщения от нас и след края на кампанията. В този случай ние ще ползваме данните ви за срок от пет години или до оттегляне на съгласието от ваша страна.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

 

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

- имате право да направите пред Длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 

Можете да адресирате всички искания до Длъжностното лице по защита на личните данни, чиито данни са посочени най-горе. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

 

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

 

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

 

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

 

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

 

Искане за коригиране/допълване на данни

До „УОТ ИФ“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов,

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg , тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ………………….

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: …………..

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ………………

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

 

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

 

Искане за оттегляне на съгласие

До „УОТ ИФ“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов,

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет.1 email: dpo@whatif.bg , тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен в кампанията: ………………………

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ………………………..

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ………………………..

 

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

 

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

 

Искане за изтриване на данни

До „УОТ ИФ“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов,

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет.1 , email: dpo@whatif.bg , тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

 

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни

До „УОТ ИФ“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов,

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет.1 , email: dpo@whatif.bg , тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име),

Тел.: …………………………

Email: …………………………

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: ………………………